منشور اخلاقی پژوهش‌
بایاری ازخداوند سبحان و‌‌اعتقاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به اینکه عالم محضرخداست وهمواره ناظربراعمال انسان وبه منظور پاس داشت مقام بلنددانش وپژوهش ونظربه اهمیت جایگاه دانشگاه دراعتلای فرهنگ وتمدن بشری مادانشجویان واعضا هیئت علمی واحدهای دانشگاه ازاداسلامی متعهد می‍‍‍‍گردیم اصول زیررا‌درانجام فعالیت های پژوهشی مدنظرقرارداده وازآن تخطی نکنیم:
1-اصل حقیقت جویی:تلاش درراستای پی جویی حقیقت ووفاداری به آن ودوری ازهرگونه پنهان سازی حقیقت
2-اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان،حیوان و نباتات) وسایر صاحبان حق
.3-اصل مالکیت مادی ومعنوی:تعهدبه رعایت کامل حقوق مادی ومعنوی دانشگاه وکلیه پژوهش.
4-اصل منافع ملی:تعهدبه رعایت مسائل ملی ودرنظرداشتن پیشبردوتوسعه کشوردرکلیه مراحل پژوهش.
5-اصل رعایت انصاف وامانت:تعهدبه اجتناب ازهرگونه جانب داری غیرعلمی وحفاظت ازاموال تجهیزات ومنابع دراختیار.
6-اصل رازداری:تعهد به صیانت ازاسرارواطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها، و کشوروکلیه افراد و نهادهای مرتبط باتحقیق
7- اصل احترام : تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خود داری از هرگونه حرمت شکنی
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد
9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ایی و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند.

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته زیست شناسی
گرایش سلولی تکوینی
عنوان
بررسی اثر عصاره آبی- الکلی پروپولیس ایرانی برساختار
و تکامل تخمدان نوزادان موش صحرایی متعاقب استرس
استاد راهنما
جناب آقای دکتر حمیدرضا ثامنی
استادان مشاور
جناب آقای دکتر شیروی
جناب آقای دکتر بندگی
نگارنده
خانم عاطفه عرب عامری
آبان ماه 1392

یرفع الله الذی آمنو منکم والذین اوتوالعلم درجات
“ قرآن کریم”

کارشناسی ارشد آقای/خانم…………………………………………….
باعنوان…………………………………………………………………
درجلسه مورخ …………………………….تحت نظارت شورای پایان نامه متشکل از استادان زیر بادرجه…………………….. و
نمره………………………….مورد تایید قرارگرفت.
1-استاد راهنما:نام ونام خانوادگی……………………………………………………………………امضاء
2-استادمشاور: نام ونام خانوادگی……………………………………………………………………امضاء
3- استادمشاور: نام ونام خانوادگی…………………………………………………………………..امضاء
4-داور داخل گروه:نام ونام خانوادگی…………………………………………………………….امضاء
5- داور خارج گروه:نام ونام خانوادگی…………………………………………………………..امضاء
دکتر شهرام رضوان بیدختی
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان

تقدیم به خداوند متعال بزرگترین امید و یاوری که همیشه با من است.
تقدیم به پیشگاه مولایم آقا امام زمان(عج) .
تقدیم به همسر مهربانم،پناه خستگیم و امیدبودنم،اوکه آسایشش آرامش من است و درسایه هم یاری و هم دلی او به این منظور نائل شدم و سپاس من قطره ناچیزی است در مقابل عظمت دریای بیکران پاکی ها و خوبی هایش.
تقدیم به پدرومادر دلسوزوفداکارم که مهرشان قرار وجودم بود،آنان که عاشقانه سوختندتا روشنگر راه و گرمابخش وجودم باشند،دربرابر وجود گرامیشان زانوی ادب برزمین می نهم و با دلی مملو از عشق و محبت بردستانشان بوسه می زنم.
باتشکر فراوان از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر حمیدرضا ثامنی، که با راهنمایی ها و بزرگواری های ایشان این پروژه به پایان رسید.
درپایان از اساتید بزرگوار مشاور جناب آقایان دکتر شیروی ، دکتر بندگی و سرکار خانم پهلوان کارشناس محترم آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی سمنان تشکر فراوان دارم.
فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده 1
فصل اول : مقدمات وکلیات تحقیق2
1-1 بافت شناسی تخمدان2
1-2 تعریف استرس5
1-3 استرس و گلوکوکورتیکوئید ها5
1-4 استرس های دوران بارداری6
1-5 انواع استرس7
1-6 علائم استرس7
1-7 اثرات استرس8
1-7-1 اثر استرس بر روی تخمدان8
1-8 استرس اکسیداتیو10
1-8-1 ارتباط بین استرس اکسیداتیو و عملکرد تخمدان13
1-9 تعریف پروپولیس15
1-9-1 ترکیبات پروپولیس16
1-9-2 تاثیر بره موم بر روی اینترفرون ها18
1-9-3 مصارف بره موم18
1-10 ضرورت انجام تحقیق19
1-10-1 اهداف20
1-10-2 فرضیات 21
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده23
فصل سوم: مواد و روش ها28
3-1 تهیه و تزریق عصاره پروپولیس به حیواانات28
3-1-1 تهیه عصاره آبی – الکلی پروپولیس28
3-2 حیوانات آزمایشگاهی31
3-2-1 گرو های مورد مطالعه در این طرح31
3-3 نمونه گیری32
3-4 روش سنجش هورمونی33
3-5 روش بافت شناسی و شمارش فولیکول ها34
3-5-1 روش رنگ آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین34
3-5-2 روش رنگ آمیزیPAS36
3-6 روش ارزیابی آپوپتوز(مرگ برنامه ریزی شده سلول)37
3-6-1 روش کار 38
3-6-2 نتیجه رنگ آمیزی تانل39
فصل چهارم: نتایج41
4-1 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر وزن بدن و وزن تخمدان نوزادان41
4-2 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر سطح سرمی کورتیکوسترون42
4-3 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر سطح سرمی 17بتا- استرادیول43
4-4 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر تعداد و قطر اووسیت و تعداد انواع
فولیکولهای تخمدانی نوزادان44
4-5 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر تعداد فولیکولهای آترتیک تخمدان 45
4-6 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر قطر اووسیت46
4-7 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر تعداد اووسیت47
4-8 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر تعداد سلولهای گرانولوزای تانل مثبت 54
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 61
5-1 بحث61
5-1-1 یافته‎های اصلی تحقیق61
5-1-2 اثر استرس مزمن دوران نوزادی و عصاره پروپولیس بر وزن بدن و وزن تخمدان
موشهای صحرایی62
5-1-3 اثر استرس مزمن دوران نوزادی و عصاره پروپولیس بر سطح 17- بتا استرادیول64
5-1-4 اثر استرس مزمن دوران نوزادی و عصاره پروپولیس بر تعداد انواع فولیکولهای
تخمدانی و فرآیند آترزی فولیکولی65
5-1-5 اثر استرس مزمن دوران نوزادی و عصاره پروپولیس بر تعداد و قطر اووسیت66
5-1-6 اثر استرس مزمن دوران نوزادی و عصاره پروپولیس بر فرآیند مرگ برنامه ریزی شده
(آپوپتوزیس) سلولهای گرانولوزا67
5-2 نتیجه گیری 69
پیشنهادات70
منابع انگلیسی71
چکیده انگلیسی78
فهرست جدول ها
عنوانصفحه
جدول 4-1 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس ایرانی بر وزن بدن حیوان41
جدول4-2 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس ایرانی بر تعداد و قطر اووسیت45
جدول 4-3 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس ایرانی بر میانگین تعداد فولیکول ها46
فهرست نمودار ها
عنوانصفحه
نمودار 4-1 اثر پروپولیس بر سطح سرمی کورتیکوسترون(نانوگرم/میلی لیتر) نوزادان موش های
صحرایی تحت استرس دوری از مادر42
نمودار 4-2 اثر پروپولیس بر سطح سرمی 17بتا- استرادیول(نانوگرم/میلی لیتر) نوزادان موش های
صحرایی تحت استرس دوری از مادر43
نمودار 4-3 اثر پروپولیس بر قطر اووسیت (میکرومتر) نوزادان موش های صحرایی
تحت استرس دوری از مادر46
نمودار 4-4 اثر پروپولیس بر تعداد اووسیت(در 022/0 میلیمتر مربع سطح تخمدان) نوزادان
موش های صحرایی تحت استرس دوری از مادر47
نمودار 4-5 اثر پروپولیس بر تعداد سلولهای گرانولوزای تانل مثبت تخمدان نوزادان
موش های صحرایی تحت استرس دوری از مادر54
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل1-1 بافت های تخمدانی4
شکل1-2 انواع فولیکول ها در مقطع تخمدان، بزرگنمایی ×٤۰4
شکل3-1 پروپولیس30
شکل3-2 تزریق پروپولیس32
شکل3-3نمونه گیری از بافت تخمدان33
شکل3-4 خون گیری از ناحیه قلب34
شکل4-1 تصویر تخمدان موش صحرایی در گروه سالم49
شکل4-2 تصویر تخمدان موش صحرایی در گروه سالم50
شکل 4-3 تصویر تخمدان موش صحرایی در گروه استرس+پروپولیس 5051
شکل 4-4 تصویر تخمدان موش صحرایی در گروه استرس+پروپولیس 10052
شکل 4-5 تصویر تخمدان موش صحرایی در گروه استرس+پروپولیس 20053
شکل 4-6 گروه سالم با رنگ آمیزی TUNEL 56
شکل 4-7 گروه استرس با رنگ آمیزی TUNEL 57
شکل 4-8 گروه استرس + پروپولیس 50 با رنگ آمیزی TUNEL 58
شکل 4-9 گروه استرس + پروپولیس100 با رنگ آمیزی TUNEL 59
شکل 4-10 گروه استرس + پروپولیس200 با رنگ آمیزی TUNEL 60
چکیده فارسی
بررسی اثر عصاره ی آبی- الکلی پروپولیس ایرانی بر ساختار و تکامل تخمدان نوزادان موش صحرایی
متعاقب استرس
سابقه و هدف: هدف از این تحقیق بررسی اثر عصاره آبی – الکلی پروپولیس بر تغییرات ساختاری
و تکاملی تخمدان موش صحرائی به دنبال استرس دوران نوزادی می باشد.
روش بررسی: تعداد 48 سر موش صحرایی ماده با سن 15 روز و میانگین وزنی 20-15 گرم تهیه و به طور تصادفی به شش گروه هشت تایی تقسیم شدند. کلیه آزمایش ها از روز 15 بعد از تولد شروع و در روز 21 بعد از تولد پایان یافتند. گروه اول (کنترل منفی) شامل نوزادان 21 روزه بدون هرگونه مداخله، گروه دوم (کنترل مثبت) شامل نوزادانی که در طی دوره کنار مادرشان بودند و به صورت روزانه 1/0 میلی لیتر محلول سالین دریافت کردند، گروه سوم (گروه استرس) شامل موش هایی که روزانه شش ساعت در طی دوره
از مادرشان جدا شدند، گروه چهارم، پنجم و ششم شامل موش هایی هستند که علاوه براسترس دوری
از مادر روزانه به ترتیب به میزان mg/kg 50 ،100و 200 عصاره پروپولیس دریافت کرده اند. 24 ساعت بعد از آخرین تزریق تحت بیهوشی عمیق، خون گیری برای اندازه گیری سطح کورتیکوسترون و 17 -بتااسترادیول انجام شد و سپس تخمدانها خارج شده و بعد از ثابت سازی و آماده سازی، برشهای تهیه شده با روشهای H&E، PAS و Tunel رنگ آمیزی شدند. مقاطع با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به نرم افزار آنالیز تصاویر بافتی، فولیکولها سالم و اترتیک، اووسیت و سلولهای گرانولوزا هیستومورفومتری شدند.
یافته ها: استرس دوری از مادر باعث افزایش سطح کورتیکوسترون و کاهش سطح 17- بتا استرادیول سرم خون نوزادان گردید. استفاده از عصاره آبی– الکلی پروپولیس باعث کاهش سطح کورتیکواسترون و افزایش 17- بتا استرادیول سرم خون نوزادان به دنبال استرس شد. همچنین عصاره پروپولیس از کاهش تعداد انواع فولیکول های تخمدان و اووسیت، کاهش قطر اووسیت و افزایش تعداد فولیکول های آترتیک و سلولهای گرانولوزای آپوپتوتیک تخمدان به دنبال استرس جلوگیری کرد.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که عصاره آبی– الکلی پروپولیس ایرانی بطور قابل ملاحظه ای از تغییرات ساختاری و تکاملی تخمدان نوزادان موش صحرائی به دنبال استرس جلوگیری می کند. این اثر احتمالاً ناشی از وجود ترکیباتی مثل پلی فنلها و فلاونوئیدها در پروپولیس با توان آنتی اکسیدانی بالا می باشد.
واژگان کلیدی: پروپولیس، استرس دوران نوزادی، تخمدان، کورتیکواسترون، 17- بتا استرادیول.
فصل اول: مقدمات و کلیات تحقیق
1-1. بافت شناسی تخمدان
هر تخمدان توسط اپی تلیوم ساده مکعبی به نام اپی تلیوم زایا1 که امتدادی از مزوتلیوم بر روی کپسولی از جنس بافت همبند متراکم (تونیکا آلبوژینه) است دربر گرفته شده است. بیشترین بخش تخمدان را منطقه قشری آن تشکیل می دهد که یک بافت همبند پرسلول 2 است و فولیکولهای تخمدانی 3 فراوانی دارد. داخلی ترین قسمت تخمدان منطقه مرکزی 4 آن است که از بافت همبند سست و رگهای خونی که از طریق مزانتر آویزان کننده تخمدان به آن وارد شده اند ، تشکیل شده است (شکل 1-1). بین منطقه قشری و مرکزی مرز مشخصی وجود ندارد.
هر فولیکول تخمدان از یک اووسیت که با یک یا چند لایه سلولهای اپی تلیالی احاطه
شده اند، تشکیل می شود. در انسان فولیکول هایی که در زمان زندگی رویانی تشکیل شده اند، فولیکول بدوی 5 نامیده می شوند که شامل یک اووسیت اولیه همراه با یک لایه سلول فولیکولی پهن است. این فولیکولها در نواحی سطحی منطقه قشری تخمدان دیده می شوند. اووسیت درون فولیکول بدوی سلول کروی شکلی است که در حدود ۲۵ میکرومتر قطر دارد (مسشر، جان کوئیرا6 2013). در جوندگانی مثل موش صحرایی (موش سفید بزرگ آزمایشگاهی، رت) فرآیند تشکیل فولیکولهای بدوی بعد از تولد و طی روزهای اول تا سوم پس از تولد اتفاق می افتد. فولیکولهای بدوی بلافاصله پس از طی روند رشد و تمایز خود، منجر به تشکیل فولیکول های اولیه می شوند (مکگی7 2000 و گویگون8 2003).
با آغاز بلوغ در هر ماه همزمان با آزاد شدن هورمون محرکه فولیکولی 9 که از هیپوفیز ترشح
می شود، گروه کوچکی از فولیکولهای بدوی فرایندی به نام رشد فولیکولی را آغاز می کنند.
این روند شامل رشد اووسیت ، تکثیر و تغییر سلولهای فولیکولی و تکثیر و تمایز فیبروبلاست های داربست احاطه کننده هر فولیکول است.
تحت تأثیر FSH یک اووسیت به سرعت در خلال اولین بخش رشد فولیکولی رشد کرده و به حداکثر قطر خود یعنی حدود ۱۲۰ میکرومتر می رسد. سلولهای فولیکولی نیز تکثیر شده و شکل مکعبی پیدا می کنند و کم کم فولیکول دارای حفره شده و فولیکول ثانویه یا آنترال 10 را
می سازد. در این شرایط سلولهای اپی تلیالی فولیکولی اطراف فولیکول تکثیر شده و اپی تلیوم چندلایه ای به نام گرانولوزا 11 را می سازند. همزمان با نزدیکتر شدن نیمه سیکل که آنتروم بزرگتر می شود، گروهی از سلولهای گرانولوزا به نام تاج شعاعی 12 اووسیت را در بر می گیرند و با آن ارتباطات سلولی پیدا می کنند. در این زمان فولیکول را فولیکول غالب یا گراآف 13
می نامند که آماده ی تخمک گذاری است . در مقطعی از تخمدان که در نیمه ی سیکل تهیه شده باشد انواع این فولیکول ها دیده می شوند (شکل1-2) (مسشر، جان کوئیرا 2013).
شکل 1-1 ، بافت های تخمدان
شکل 1-2، انواع فولیکول ها در مقطع تخمدان، بزرگنمایی ×٤۰
1-2 تعریف استرس
استرس یا تنش عبارت است از هر واقعه‎ی تهدید کننده‎ای که باعث بروز پاسخ‎های رفتاری و فیزیولوژیک در فرد شود كه حاصل آن بهم خوردن تعادل فيزيولوژيك و هموستاز بدن خواهد بود. استرس دارای تعاریف مختلفی در زمینه‎های علوم رفتاری، روانشناسی و فیزیولوژی می‎باشد. اصطلاح استرس در ابتدا توسط Hans Selye در سال 1936 (بیش از 70 سال قبل) بیان شد تا پاسخ‌های سازگارپذیر (انطباقی) یک موجود زنده به تهدیدهای فیزیکی و احساسی را تعریف کند. فاکتورهای ایجادکننده‎ی استرس شامل فاکتورهای فیزیولوژیکی مثل آب و هوا، محیط، تغذیه و بیماری‎ها، و شرایط فیزیکی مثل تراکم جمعیت داخل قفس و انتقال به محل دیگر می‎باشد. تحت شرایط استرس، تغییرات سریع و موقتی در بدن آغاز می‎شود. با ادامه‎ی روند استرس، این تغییرات ثابت و برگشت‎ناپذیر می‌شوند. پاسخ به استرس در 3 مرحله مشخص می‎شود: 1- پاسخ اولیه که یک پاسخ نورواندوکراین بوده و منجر به آزادسازی کورتیکواستروئید و کاتکول آمین می‌گردد. 2- پاسخ ثانویه شامل تغییر در سطح یون‎های پلاسما و بافت و سطح متابولیت توسط هورمون‌های نورواندوکراین و 3- تغییر در مواردی مثل مقاومت نسبت به بیماری‌ها، رشد و رفتار (سون14 و همکاران، 2012).
1-3 استرس و گلوکوکورتیکوئیدها
هنگامی که ما با یک اتفاق استرس زا روبرو می شویم بدن ما با فعال کردن پاسخ سیستم عصبی هورمون کورتیزول و آدرنالین را آزاد می کند. اختلالات حاصل از استرس غالباً زيان آور بوده به نحوي كه نه تنها روان فرد را متاثر مي سازد بلكه بسياري از سيستمهاي بدن از جمله؛ عصبي، هورموني، دفاعي، توليدمثلي و غيره را تحت تاثير قرار داده و ضمن تغييرات ساختاري در آنها منجر به تغيير حالت فيزيولوژيك نيز
مي گردد. البته شدت اين تغييرات به ميزان و طول مدت اثر استرس وابسته بوده و در نتيجه ممكن است موقت يا دائمي باشند(چاریل15 و همکاران ،2010). از آنجا كه استرس یک پدیده یا ویژگی همه جا حاضر در زندگی روزمره انسان ها بوده و هر روز در زندگي ما رو به افزايش است بنابر اين ما تحت تاثير انواعي از استرسهاي زيست محيطي قرار داريم كه قادرند اثرات مخرب و جبران ناپذيري بر عملکرد و ساختار اندامهاي مختلف بدن ما ايجاد كنند(رای16 و همکاران ،2003).
بدن حيوانات و انسان به استرس هاي فيزيکي و روان شناختی پاسخ هاي مختلفي ميدهد. اولين پاسخ فعال شدن سيستم عصبي اتونوم است که نتيجه آن افزايش ميزان کاتکول آمين ها است. آدرنالين و نور آدرنالين که از مدولاي غده آدرنال آزاد مي شوند، پاسخ هاي تيپيک را در هنگام مواجه شدن با استرس ايجاد
مي کنند. اين پاسخ ها نظير افزايش سرعت ضربان قلب، تعريق ، … مي باشند.
پاسخ دوم که پاسخي آهسته تر است، فعال شدن محور هيپوفيز- هيپوتالاموس- آدرنال (HPA) است. در نتيجه فعال شدن اين محور، هورمون CRH که از هيپوتالاموس ترشح مي شود، باعث آزاد سازيACTH از غده هيپوفيز مي شود. ACTH نيز با تحريک قشر آدرنال باعث آزادسازي گلوکوکورتيکوئيدها (کورتيکوسترون در جوندگان و کورتيزول در انسان) از آن مي شود.
1-4 استرس های دوران بارداری
استرس های دوران بارداری و پس از تولد با بسیاری از ناهنجاری های روانی و رفتاری و شناختی در انسان و حیوانات درارتباط است، این ناهنجاری هابه صورت بیماری های مختلف در دوران کودکی و
بزرگ سالی مثل شیزوفرنی، اوتیسم، بیش فعالی، اختلال در یادگیری، حافظه و باروری بروز می کند
(ابل17،2003).
1-5 انواع استرس
از انواع استرس می توان استرس فیزیکی (مثل؛ حمل و نقل، محدودیت حرکتی، شوک کف پا، ورزش، سرما، نور شدید و …)، استرس متابولیک (مثل؛ هیپوگلیسمی ناشی از انسولین و …)، استرس ایمنولوژیک (مثل؛ عفونت، مصرف سیتوکینها یا اندوتوکسینها و …)، استرس قلبی عروقی (مثل؛ مصرف نیتروپروسید) و استرس روانی (مثل؛ انزوا یا کناره گیری، تعاملات اجتماعی، تعاملات انسانی-حیوانی، محرومیت از خواب و …) و غیره را نام برد(تیلبروک18 و همکاران،2000).
1- 6 علائم استرس
یک اعتقاد قوی در فرهنگ عمومی وجود دارد که استرس مادری می تواند یک تاثیر منفی روی رشد و پیشرفت جنین، نوزاد و بچه داشته باشد. هورمون های آدرنالین و کورتیزول، بدن را برای دفاع در مواقع اضطراری آماده می کنند. در این شرایط ضربان قلب سریعتر، عضلات سفت تر، افزایش فشار خون و تنفس سریع و حواس واضح تر می شوند. در واقع این تغییرات جسمی مقاومت بدن را در مواجه با شرایط بحرانی افزایش می دهند (ویویته19 ،2011).
استرس دارای چهارعلامت است:
1- علائم شناختی: شامل ناتوانی در تمرکز، مشکل تفکر، مشاهده افکار منفی و …
2- علائم عاطفی: شامل تحریک بیقراری، ناتوانی برای استراحت، احساس ضعف، افسردگی و …
3- علائم فیزیکی: شامل سردرد، کمردرد، اسحال یا یبوست، تهوع، سرگیجه، ضربان قلب سریع و…
4- علائم رفتاری
1-7 اثرات استرس
مطالعات دانشمندان نشان داده است که جدایی نوزادان ازمادرانشان باعث افزایش ضربان قلب، شب بیداری،گریه کردن واثرات منفی دیگری می شود که پس ازبازگشت مادراین اثرات کاهش می‌یابندکه دریک فرآیند تحریک افسردگی را به دنبال خواهدداشت.
1-7-1 اثر استرس برروی تخمدان
در بسیاری از مطالعات حیوانی نشان داده شده است که استرس در دوران پیش از تولد (اواخر دوره بارداری)‌‌وبلافاصله پس از تولد (قبل از بلوغ) بر ساختار و عملکرد تخمدان‌ و زاده‌ها تاثیر
می گذارد در مطالعه ای مشخص شد که استرس جدایی از مادر در دوره نوزادی موش های آزمایشگاهی، باعث افزایش کورتیکواسترون می شود(منجولا20،2011). با وجود اینکه مکانیسم های ناشی از سندرم استرس قبل و بعد از تولد بطور معین شناخته نشده است، ولی پیشنهاد شده است که استرس در این دوره مهم ممکن است یک اختلال درهورمون های آدرنال وگنادال درطول مرحله بحرانی تمایز سیستم هیپوتالامیک جنینی ایجاد کند، بنابراین منجر به تنوع ناهنجاریهای تولید مثلی قابل مشاهده در زمان بلوغ حیوانات می گردد(آرمسترونگ21 ، 1986).
در مطالعاتی که توسط دانشمندان برروی نوزاد میمون انجام شد، جدایی ازمادر، واکنش تحریک که شامل فعالیت حرکتی و تولید آواپریشانی مکرر، افزایش ضربان قلب، افزایش درجه حرارت بدن و افسردگی است را بلافاصله بعد از جدایی در پی داشت. در مطالعاتی نشان داده شده است که جدایی بعد از تولد، فاکتور آزاد کننده هیپوتالاموسی کورتیکوتروپین (CRF)22 و بیان ژن آنرا افزایش داده و باعث تحریک محورهیپوفیز-هیپوتالاموس-آدرنال 23(HPA) به دنبال استرس می گردد (دارلن24 و همکاران ،2002). ازآنجایی که تولیدمثل یک فرایند فیزیولوژیک است به طور ویژه به اثرات زیان آور ناشی از استرس بسیار حساس می باشد. استرس حاد و مزمن دارای اثرات منفی برروی یک سری شاخص های تولید مثلی می‌ باشند از جمله به اثر سرکوب کنندگی برهورمون های تولید مثلی می توان اشاره کرد (کمپبل25 و همکاران، 1992).
مشخص شده است استرس مزمن با تحریک فعالیت محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال باعث کاهش ترشح هورمون LH شده و تکامل فولیکولهای تخمدانی و تولید هورمونهای استروئیدی را مهار می کند و باعث کاهش کیفیت فولیکولهای تخمدانی می شود. همچنین گزارش شده است اثر استرس برروی گناد بزرگسالان ممکن است برگشت پذیر باشد اما ممکن است در مراحل اولیه تکامل فولیکولی (در دوران قبل از بلوغ) این اثر غیر قابل برگشت باشد. افزایش و ترشح مزمن هورمون ACTH26 تکامل فولیکولی
و تخمک گذاری را مهار می کند (ابدولاه27 ،2012).
مطالعات نشان داده اند افزایش مزمن غلظت سرمی گلوکوکورتیکوئیدها در انسان، میمون، گاو، خوک،
گوسفند و حیوانات آزمایشگاهی ظاهرا محور هیپوتالاموس – هیپوفیز- تخمدان 28(HPO) را سرکوب
می کند. گیرنده های گلوکوکورتیکوئیدها در نورون های GnRH29 هیپوتالاموسی و سلول های گنادوتروف هیپوفیزی یافت می شوند. غلظت گلوکوکورتیکوئیدها درحالتی شبه استرس،سطح GnRH رادر بافت هیپوفیز بلوک کرده و به دنبال آن پاسخ پذیری گنادوتروف ها به GnRH نیز کاهش می یابد که کاهش سطح LH و به تبع آن فقدان تخمک گذاری و نقص سیکل چرخه قاعدگی روی می دهد.ثابت شده است که گیرنده های گلوکوکورتیکوئید در تخمدان و سیتوزول سلول های گرانولوزا نیز وجود دارند.یک اثر مستقیم این هورمون ها احتمالا در پدیده آترزی فولیکولی می باشد که به علت سرکوب فعالیت LH در سطح گیرنده می باشد(چترجی30 وهمکاران،2009).
گلوکوکورتیکوئیدها همچنین از طریق بلوک فعالیت آروماتاز در سلول های گرانولوزا باعث کاهش استروژن می شوند. کمبود استروژن ناشی از افزایش گلوکوکورتیکوئیدها نه فقط استروئید سازی را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه بیان گیرنده استروژن و پروژسترون را نیز به مخاطره انداخته و به دنبال آن ممکن است باعث آسیب یا ضایعه در حاملگی یا تاخیر در بارداری گردد(چترجی وهمکاران،2009).
1-8 استرس اکسیداتیو
بافت‎های موجود زنده برای انجام اعمال حیاتی خود نیاز به اکسیژن دارند. مصرف اکسیژن منجر به تولید رادیکال‌های آزاد می‌شود که می‌توانند به سلول‎ها آسیب برسانند. در حالت طبیعی برای جلوگیری از آسیب اکسیداتیو در بدن موجود زنده سیستم دفاعی آنتی‎‌اکسیدانی وجود دارد. استرس اکسیداتیو، یک اصطلاح کلی است که برای توضیح عدم تعادل بین ایجاد مولکول‎های اکسیژن واکنش‎دهنده (ROS)
وسم‌‎زدایی آن‌‌ها توسط آنتی‌اکسیدان‌ها در بافت‌های موجود زنده به کار می‌رود. مولکول‌های ROS شامل آنیون سوپراکسید (O-2)، رادیکال هیدروکسیل (O-H)، پراکسید هیدروژن (H2O2)، اکسید نیتریک (N-O) و پراکسی نیتریک می‎باشد. واکنش متقابل ROSو مولکول‌های بیولوژیک منجر به تغییر در عملکرد و مرگ سلولی می‌گردد. این مولکول‌های واکنش‌دهنده می‎‌تواند چندین هدف مختلف در سلول داشته باشند. شامل اکسیداسیون پروتئین‌ها، آسیب به DNAو RNA و پراکسیداسیون لیپیدها. در مورد پروتئین‎ها تقریباً تمامی اسیدهای آمینه توسط ROS ها اکسیده می‎شوند و متابولیت نهایی نظیر کربونیل، باندهای دی‎سولفیدی و … ایجاد می‎کنند که این متابولیت‎ها قادر به ایجاد تغییر در ساختمان و عملکرد پروتئین‎ها می‎‌شوند.
DNA سلول نیز بسیار مستعد اکسیداسیون است. در نتیجه‎ی اکسیداسیون DNA یک ترکیب پایدار به نام 8- هیدروکسیل 2- دزوکسی گوانوزین تولید می‎شود. اکسیداسیون DNA باعث بروز جهش در DNA هسته میتوکندری می‎گردد. اکسیداسیون باعث می‎شود که غشا خاصیت هیروفیلی پیدا کند و بنابراین با تغییر در ساختار غشا نفوذپذیری آن را تغییر می‎دهد. اکسیداسیون لیپیدهای غشا نیز می‎تواند اتصال گیرنده‎ها و آنزیم‎ها در غشا را دستخوش تغییر کند. پراکسیداسیون لیپیدها یک سری واکنش‎های زنجیره‎ای و متوالی است که منجر به تولید مالون‌دی‌آلدئید (MDA) می‎شود. در حقیقت استرس اکسیداتیو باعث افزایش پراکسیداسیون لیپیدی اسیدهای چرب غیر اشباع که در مغز نیز فراوانند می‌شود و بر اثر حمله‎ی رادیکال‎های آزاد به لیپیدها، آلدئیدهای گوناگون از جمله مالون‌دی‌آلدئید (MDA) تولید می‌شود (گاندهی31 و همکاران،2012 وتامپسون 32و همکاران،2012 وکریجل33 و همکاران 2007).
آنتی‎اکسیدان‌ها عوامل برداشت‌کننده‌ی ROS می‌‎باشند و می‌توانند آسیب‌های ناشی از آن‌ها را ترمیم کرده و حتی از تشکیل آن‌ها جلوگیری کنند. به این صورت که به رادیکال‌های آزاد الکترون داده و زنجیره‎ی واکنش اکسیداسیون را می‌شکنند. سیستم دفاعی آنتی‌‎اکسیدانی شامل مسیرهای آنتی‎اکسیدانی آنزیماتیک (سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، گلوتاتیون پراکسیداز (GPx) و کاتالاز (C)) و غیرآنزیماتیک (گلوتاتیون (GSH)، اسید آسکوربیک (ویتامین C)، توکوفرول (ویتامین E) کاروتنوئیدها و فلاونوئیدها) می‎باشد. سوپراکسید دیسموتاز، رادیکال‎های سوپراکسید را به H2O2 تبدیل می‎کند، کاتالاز، مسئول سم‎زدایی H2O2 بوده و گلوتاتیون پراکسیداز، پراکسیدازها را می‎شکند، به خصوص آن‎هایی که از اکسیداسیون فسفولیپیدهای غشا مشتق می‎شوند(گاندهی و همکاران،2012 وآیکونومیدو34 و همکاران ،2011و سون و همکاران ،2012و ساتو35 و همکاران،2010 و تامپسون و همکاران ،2012) در مطالعات قبلی مشاهده شده است که پراکسیداسیون لیپید در طول دوران بارداری بسیار بیشتر است. همچنین فعالیت‎های آنزیم‎های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز در اواخر حاملگی کمتر بوده و این کاهش تا پایان دوره‌ی شیردهی ادامه می‎‌یابد. کاهش مشابه در فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز مشاهده شده است (یوپرتی36 و همکاران ،2002).
مواجهه با گلوکوکورتیکوئیدهای ناشی از استرس، دفاع آنتی‎اکسیدانی را مختل می‎کند که منجر به آسیب اکسیداتیو همراه با تغییر در تعادل بین فاکتورهای اکسیدان و آنتی‌اکسیدان می‎شود. در کشت‎های سلولی نیز مشاهده شده است که گلوکوکورتیکوئیدها تولید ROSرا افزایش می‎دهند(فونتلا37 و همکاران ،2005و ساتو و همکاران ،2010). در مطالعات قبلی نشان داده شده است که تزریق کورتیکوسترون آنزیم لیپید هیدروکسی پراکسیداز را در هیپوکمپ افزایش و آنزیم‌‎های آنتی‌‎اکسیدان مثل سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز را کاهش می‌دهد و به این طریق منجر به نقص عملکرد فعالیت‌های شناختی در رت می‌شود(ساتو و همکاران ،2010).
1-8-1ارتباط بین استرس اکسیداتیو و عملکرد تخمدان
ارتباط مثبتی بین کاهش استرس اکسیداتیو، افزایش بلوغ اووسیت ها در زنان 38PCOS و ناباروری یافت شده است و درنتیجه می توان گفت که آنتی اکسیدان ها با کاهش استرس اکسیداتیو می توانند پیش آگهی PCOS رابهترکنند (چاتوپادهایای39 و همکاران ،2010).
آنتی اکسیدان ها با مکانیسم های مختلفی باعث بروز یک سری وقایع می شوند که با پروسه آپوپتوز در مزانشیم تخمدان درارتباط هستند.آنتی اکسیدان ها با رشد منظم و فعالیت صحیح سلول های بینابینی تخمدان در ارتباط هستند (کارادنیز40 و همکاران ،2008).
رشد طبیعی لایه پوسته (تکای) فولیکولی برای عملکرد طبیعی تخمدان لازم است و مواد اکسیداتیو و رادیکال های آزاد باعث اختلال در رشد منظم و آپوپتوز در این لایه می شوند (کارادنیزو و همکاران ،2008) طبق مطالعاتی نشان داده شده است که در تخمدان نوزادان موش تغییراتی رخ می دهد که یک اندام ساختمانی ساده، از زمان تولد به سوی کمپلکسی بزرگ درجانور بالغ توسعه پیدا می کند (پیترز41 ،1969).
تخمدانها در پستانداران وظیفه مهم و حیاتی تولید سلول های زایا (اووسیت ها) برای آزادسازی به تعداد معین ودرزمان معین جهت یک تولیدمثل موفق را بعهده دارند که باعث بقای نسل گونه های مختلف
می گردد.تخمدان این عملکردرا از طریق یک مکانیسم پیچیده ولی بسیار هماهنگ ازفعالیت های سنتزی وترشحی توسط سلول های سوماتیک انجام می دهد که یک توده وسیعی را درتخمدان تشکیل
می دهند.فعالیت این سلولها ابتدا به وسیله پیام های هورمونی که از هیپوتالاموس وهیپوفیز قدامی صادر
می شوند و همچنین پیام هایی ازمراکزبالاترمغزی کنترل می شود. هردوسیستم (محورهیپوتالاموس-هیپوفیزومراکز بالاتر مغزی) نسبت به سیگنال ها وپیام هایی که از محیط های داخلی وخارجی (از جمله استرسهای مختلف) دریافت می کنند بسیار حساس و مسئولیت پذیر می باشند. ازطرف دیگر مدارکی وجوددارد که ارتباط مستقیمی بین مغز وتخمدان از طریق اعصاب وجوددارد. مطالعات نشان داده اند که استرس های مختلف به سه طریق عملکرد تخمدان راتحت تاثیر قرارمی دهند :1. سیستم
هیپوتالامو– هیپوفیزی (درسطح سیستم اعصاب مرکزی) که نتیجه آن قطع مسیرطبیعی ترشح هورمون گنادوتروپیک بوسیله غده هیپوفیز و رفتارهای تولیدمثلی است. 2. درسطح تخمدان،که باعث آسیب یا تخریب مستقیم اووسیت می شوند.3. درسطح اندام های دیگرکه ممکن است به طور غیرمستقیم عملکرد سیتم هیپوتالامو-هیپوفیزی را از طریق تغییرات متابولیک که تغییر تعادل تنظیم فیدبکی را به دنبال دارد تحت تاثیر قراردهد (ارمسترونگ،1986).
عملکرد معمول و طبیعی تخمدان برای حفظ یک بارداری طبیعی ضروری و حیاتی است و فعالیت تخمدان وابسته به تکامل طبیعی و حفظ فولیکول های تخمدانی است. در بدن سالم بین رادیکالهای آزاد (گونه های اکسیژن و نیتروژن فعال) و آنتی اکسیدانهای داخل سلولی تعادل وجود دارد ولی زمانیکه این تعادل در جهت افزایش رادیکالهای آزاد مختل شود(مانند شرایط استرسی)استرس اکسیداتیو ایجاد می شود. با افزایش سطح گلوکوکورتیکوئید ها در حالت استرس، تشکیل رادیکال های آزاد افزایش می یابد و به دنبال آن تولید استروئید های جنسی کاهش می یابد. گونه های اکسیژنی فعال42 (ROS) ممکن است نقش مهمی دربقا و تکامل فولیکول های تخمدانی داشته باشند. به طوری که افزایش آنها باعث کاهش سریع و شدید فولیکول های بدوی در تخمدان می شود.هرچند شیوه عمل ROS در تخمدان کمترموردتوجه قرارگرفته است ولی ROS ممکن است یک نقش مهم درشروع فرآیند آپوپتوزفولیکول هاازجمله فولیکول های آنترال داشته باشد.همچنین کاهش میزان گلوتاتیون (بعنوان یک آنتی اکسیدان سلولی) باعث تحریک آترزی فولیکولی وآپوپتوز درسلول های گرانولوزای فولیکولها به ویژه آنترال می شود.از طرفی استروژن به عنوان یکی از استروئید های جنسی دارای اثرات آنتی اکسیدانی بوده و بنابر این کمبود آن هنگام استرس ممکن است منجر به تشکیل تولیدROS شود. که نتیجه آن تاخیر در بلوغ اووسیت، نقص در لانه گزینی جنین، تحریک قطعه قطعه شدن جنین و نهایتا سقط جنین می باشد.بنابراین یافته های کنونی پیشنهاد می کنند که استرس اکسیداتیومی تواندبرروی باروری خانمها وسلامت گامت دارای اثرات منفی مهمی باشد ومداخله دارویی یا تغذیه ایی ممکن است به عنوان یک استراتژی موثرباروری خانم ها را ازاثرات منفیROSواسترس اکسیداتیو حفظ نماید(چترجی و همکاران،2009و دوین43 و همکاران،2012).
1-9 تعریف پروپولیس
پروپولیس یا بره موم یک محصول طبیعی صمغ مانند در کندو است که بخش عمده ای از مواد تشکیل دهنده آن از منابع گیاهی بوده و توسط زنبوران عسل جمع آوری می شود و زنبورها پس از انتقال آن به کندو به آن موم و برخی ترشحات دیگر را اضافه کرده و توسط آن مدخل ورودی کندو و درزهای آن را اندود می کنند، همچنین اجساد مهاجمین به کندو را به وسیله آن مومیایی و استریل کرده تا از گسترش بیماری های میکروبی جلوگیری کنند.مطالعات زیادی فعالیت های آنتی اکسیدانی،ضد التهابی وضد میکروبی پروپولیس را تایید کرده اند.
1-9-1 ترکیبات پروپولیس
بیش از سیصد ترکیب مختلف نظیر پلی فنل ها،استرها، آلدئیدفنلیک، مونوترپن ها، آمینواسیدها،استروئید ها،اسید کافئیک و ترکیبات غیرآلی دیگردرساختار پروپولیس یافت شده است.فعالیت بیولوژیک پروپولیس به طور عمده به ترکیبات فنولی آن وابسته است.پروپولیس یکی از غنی ترین منابع فنولیک گیاهی شامل فلاونوئید ها(galangin,quercetin,rutin) و فنولیک اسید ها می باشد که بعنوان آنتی اکسیدان قوی بوده وازپراکسیداسیون لیپید های غشای سلولی و ایجاد رادیکالهای آزاد جلوگیری می‌کند(ماسری44 و همکاران،2011ومحمد زاده و همکاران،2007وجاسپریکا45 و همکاران،2007و سون و همکاران ،2010و لطفی ،2006و شیمازاوا46 وهمکاران،2005).
پروپولیس ماده ای صمغی است که بوسیله زنبور ها،از جوانه ها یا سایر قسمت های گیاه جمع آوری
می شود.این ماده بخاطر دارا بودن ویژگی های بیولوژیک خاص،به عنوان آنتی اکسیدان،ضد التهاب،ضد باکتریال و…‌ شناخته شده است(ماسری و همکاران،2011ومحمد زاده و همکاران،2007وجاسپریکا
و همکاران،2007و سون و همکاران ،20102005).
بره موم یا پروپولیس ماده ای شبیه موم و از تولیدات زنبور عسل است که ظاهر آن به دلیل دخالت عوامل زیادی ،بطور گسترده ممکن است متفاوت باشد(فرناندز47 و همکاران،2007). اما به طور معمول حالت آن خمیری و رنگ آن از سبز،قرمزتا قهوه ای تیره متفاوت است.پروپولیس دارای بوی مطبوع و خاصیت چسبندگی است که به دلیل واکنش قوی آن با چربی ها و پروتئین های پوست می باشد(توسی48 و همکاران،1996 ).
ازنظر لغوی کلمه پروپولیس یک کلمه یونانی است که از دو بخش پرو49به معنی جلو و دفاع و پولیس50 به معنی شهر تشکیل شده است ودر مجموع معنی دفاع از شهر رامی دهدو زنبور ها از آن برای مقاصدی همچون پرکردن سوراخ های کندو ، صاف کردن دیوار های داخل کندو، مومیایی کردن اجسادحشراتی که به داخل کندو راه یافته اند و مرده اندو زنبور ها قادر به خارج کردن آنها نیستند استفاده می کنند.ضمن اینکه پروپولیس به واسطه اثردر ضدعفونی ودارابودن ویژگی های ضد میکروبی ،کلونی آنها را از بیماری ها محافظت می کنند(توسی و همکاران،1996 ).زنبور ابتدا تکه های صمغ تراوش شده از جوانه یا شکوفه یا تنه برخی از درختان نظیر اکالیپتوس، صنوبر، شاه بلوط، کاج، نارون ، بیدو سپیدار رابه وسیله قطعات دهانی و پای خود جمع آوری و داخل سبدگرد نموده،به کندو حمل می کنند(عبادی و همکارش،1990).
درحین جمع آوری مقداری بزاق و سایر ترشحات زنبور با آن مخلوط می شود . زنبور آورنده بره موم در محلی روی کف کندو قرار گرفته ،برای جدا کردن این ماده از روی پاهای خود مدت ها وقت صرف می کند و ممکن است زنبور های دیگر در این کار به وی کمک می کنند.تعداد زنبور هایی که در یک کلنی برای جمع آوری بره موم فعالیت می کنند بسیار محدود است (عبادی وهمکارش،1990وقیس آلبرتی51،1979و بورداک52،1998وکرل53 و همکارش،1999).
به طور طبیعی پروپولیس از 30% موم ،50%صمغ،10%چربی های ضروری،آروماتیک و مواد معطر گیاهی و 5% پولن تشکیل شده است(عبادی و همکارش ،1990و بورداک،1998واسکیفو54،2004).ترکیب شیمایی این ماده بسیار پیچیده است و بیش از سیصد ترکیب در نمونه های پروپولیس شناسایی شده اند
و ترکیب آن به منبع گیاهی و فلور محلی بستگی دارد(توسی وهمکاران، 1996).
پروپولیس دارای اسید های آلیفاتیک وآروماتیک، استرها، فلاونوئیدها، قندها، گلیسرول، اسیدفسفریک، میریستین، ویتامین ها،تیامین، ریبوفلاوین، نیاسین، پانتوئیک اسید، پیریدوکسین، می باشد.همچنین دارای مواد معدنی شامل آهن، منگنز، مس، کلسیم، وآنادیوم، آلومینیوم، استرانتیوم، سیلیکون، روی، سدیم، ید و منیزیم
می‌باشد و نیز به مقادیر بسیار کم اسیدآمینه که بیشتر از نوع آرژنین و پرولین دارد.سوکسینیک دهیدروژناز،گلوکوز6فسفاتاز، آدنوزین تری فسفاتاز، اسیدفسفاتاز و بتاآمیلاز نیز در محتویات بره موم یافت شده است که بیشتر به خاطر مخلوط شدن آن با بزاق زنبور حین جمع آوری می‌باشد(وکچی55 وهمکاران،2007و کرل،1999و اسکیفو و همکاران،2004).
1-9-2تاثیر بره موم برروی اینترفرون ها
بره موم می تواند با تاثیر برروی اینترفرون ها و افزایش تولید آنتی بادی ها و فعالیت فاگوسیتوز سبب افزایش مکانیسم های ایمنی شود.همچنین از این ماده در درمان بسیاری از بیماری های سیستمیک مانند آلتریت روماتوئید، مشکلات پوستی مانند اگزما و لوپوس، مشکلات تنفسی مانندآسم و بالابردن سلامت عمومی استفاده می شود(کرول56 و همکاران،).
1-9-3 مصارف بره موم
بره موم به شکل های مختلفی در خمیردندان(بوتوشانوو57 و همکاران،2001 وپوپی58 و همکاران،1986)،دهان شویه(دودواد59 و همکاران،2011)،قرص های مکیدنی، نوشیدنی ها،کیک، پودرژله،قرص و صابون موجود است(کووان60،1999و خلیل61،2006).
1-10 ضرورت انجام تحقیق
همانطور که بیان شد تاثیر استرس بررشد و تکامل فولیکولهای تخمدان به ویژه دردوره نوزادی
و قبل از بلوغ کمترمورد بررسی قرار گرفته است. شروع رشد فولیکولی نقطه کنترلی مهم درمفهوم رشد
و تکامل فولیکولهااست. در تخمدان انسان تشکیل و تجمع فولیکولهای بدوی در مراحل انتهایی دوره جنینی و فرآیند رشد فولیکولی در زمان بلوغ اتفاق می افتد ولی در جوندگان شروع امواج رشد و تکامل فولیکولهای تخمدانی بلافاصله پس از تولدرخ می دهد و در طول دوران تولید مثلی و باروری ادامه می یابد. مطالعات نشان داده اند که جدایی نوزادان موشهای صحرایی از مادر بعد از تولد یک مدل معتبر و تثبیت شده از استرس دوران ابتدایی زندگی می باشد. جدایی ازمادردرطول دوره حیاتی نوزادی، موجب تحریک تغییرات تکاملی درسیستم عصبی مرکزی شده که نتیجه آن تغییر درتنظیم محورهیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال(HPA) و محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- گناد 62(HPG)در بزرگسالی می باشد(درولا63 و همکاران،2011). بر همین اساس جهت مطالعه چگونگی رشد و تکامل فولیکولهای تخمدانی و تاثیر عوامل مختلف بر آن، دوره نوزادی پس از تولد (قبل از بلوغ) در پستانداران جونده مثل موشهای صحرایی بزرگ مدل مناسبی می باشد.
همان طور که گفته شد بسیاری از ناهنجاری های دوره پس از تولدو بزرگسالی ناشی از استرس های مختلف است که در دوران بارداریو پس از تولد (قبل از بلوغ)، جنین را تحت تأثیر قرار می دهند،بنابراین یافتن دارو هایی که بتوانند عوارض و اختلالات ناشی از این استرس ها را مهار نمایند، اهمیت فوق العاده زیادی دارد.باتوجه به خواص آنتی اکسیدانی قوی پروپولیس، این ترکیب می تواند اثرات مخرب برخی استرس ها را بر بافت های بدن مهار کند و احتمالا در کاهش عوارض ناشی از استرس های دوره نوزادی و قبل از بلوغ نقش داشته باشد.همانطور که در فوق ملاحظه شد استرس قادر است بر ساختار و کارکرد تخمدان از طریق تاثیر بر بسیاری از جایگاهها و نیز مکانیسم های مختلف موثر واقع شود.به همین منظور هدف از این طرح، بررسی اثرات حفاظتی احتمالی پروپولیس ایرانی برتغیرات ساختاری و تکاملی تخمدان به دنبال استرس دوران نوزادی و قبل از بلوغ بعنوان یک مدل حیوانی مناسب جهت مطالعه چگونگی رشد و تکامل فولیکولهای تخمدانی و تاثیر عوامل مختلف بر آن می باشد.
1-10-1 اهداف
1-تعیین اثر استرس بر وزن بدن و تخمدان نوزادان ماده
2- تعیین اثر استرس برمیزان کورتیکوسترون و 17بتا- استرادیول سرم خون نوزادان
3- تعیین اثر استرس بر تعداد انواع فولیکول های تخمدان نوزادان
4- تعیین اثر استرس بر تعداد و قطر اووسیت تخمدان نوزادان
5- تعیین اثر استرس بر تعداد فولیکولهای آترتیک تخمدان نوزادان
6- تعیین اثر استرس بر تعداد سلولهای گرانولوزای آپوپتوتیک فولیکولهای تخمدان
7- تعیین اثر عصاره پروپولیس با دوز های mg/kg 50،100،200 بر وزن بدن و تخمدان نوزادان ماده به دنبال استرس
8- تعیین اثر عصاره پروپولیس با دوز های mg/kg 50،100،200 بر میزان کورتیکوسترون و 17بتا- استرادیول سرم خون نوزادان به دنبال استرس
9- تعیین اثر عصاره پروپولیس با دوز های mg/kg 50،100،200 بر تعداد انواع فولیکول های تخمدان به دنبال استرس
10- تعیین اثر عصاره پروپولیس با دوز های mg/kg 50،100،200 بر قطر اووسیت تخمدان به دنبال استرس
11- تعیین اثر عصاره پروپولیس با دوز های mg/kg 50،100،200 بر تعداد فولیکولهای آترتیک تخمدان به دنبال استرس
12- تعیین اثر عصاره پروپولیس با دوز های mg/kg 50،100،200 بر تعداد سلولهای گرانولوزای آپوپتوتیک فولیکولهای تخمدان به دنبال استرس
1-10-2 فرضیات:
1- استرس باعث تغییر در وزن بدن و تخمدان نوزادان ماده می شود.
2- استرس باعث تغییر در میزان کورتیکوسترون و 17بتا- استرادیول سرم خون نوزادان می شود.
3- استرس باعث کاهش در تعداد انواع فولیکول های تخمدان نوزادان می شود.
4- استرس باعث کاهش در تعداد و قطر اووسیت تخمدان نوزادان می شود.
5- استرس باعث افزایش تعداد فولیکولهای آترتیک تخمدان نوزادان می شود.
6- استرس باعث افزایش تعداد سلولهای گرانولوزای آپوپتوتیک فولیکولهای تخمدان می شود.
7- عصاره پروپولیس با دوز های mg/kg 50،100،200 از کاهش وزن بدن و تخمدان نوزادان ماده به دنبال استرس جلوگیری می کند.
8- عصاره پروپولیس با دوز های mg/kg 50،100،200 از تغییرات میزان کورتیکوسترونقیمت: تومان

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید