بسم الله الرحمن الرحیم
دانشگاه ازاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده علوم پایه
رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بیوتکنولوژی
گرایش میکروبی
عنوان
انالیز بیوانفورماتیکی، کلونینگ و بیان ناحیه خارج سلولی 166CD در میزبان پروکاریوتی
استاد راهنما
دکتر محمد مهدی فرقانی فرد
استاد مشاور
دکتر عباس زادگان

نگارنده
وحید مرمری
دی 1393
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول: مقدمه
1-1 سرطان . .. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-2 سرطان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-3 کولورکتال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-4 سرطان کوورکتال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-4-2- عوامل خطرزا در ابتلا به سرطان کولورکتال …………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
1-4-3- تغییرات مولکولی در سرطان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-3-4 تشخیص سرطان کولورکتال ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
1-4-4- علائم و نشانه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… 11
1-4-6- روش های درمانی برای سرطان کولورکتال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
1-4-6-1- جراحی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
1-4-6-2- شیمی درمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
1-4-6-3- درمان بیولوژیکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………14
1-4-6-2- پرتو درمانی (درمان با اشعه) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
1-2 پروتئین CD166 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
1-4 مساله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1 ALCAM در درمان سرطان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1 مواد مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
3-1-1 باکتری مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
3-1-2 پلاسمید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
3-1-3 انزیم ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
3-1-4 کیت های ازمایشگاهی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
3-1-5 انتی بیوتیک ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
3-1-6 محیط کشت باکتری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
3-1-7 ژل الکتروفورز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
3-1-8 مواد شیمیایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
3-1-9 وسایل و تجهیزات ازمایشگاهی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
3-2 انالیز بیوانفورماتیکی ناحیه ALCAM.. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
3-2-1 استخراج توالی مورد نظر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
3-2-2 بهینه سازی توالی یا Optimization…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
3-3 سنتز شیمیایی DNA ALCAM………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32
3-3-1 سنتز شیمیایی ژن نوترکیب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
3-3-2 پایداری و شرایط نگهداری DNA سنتز شده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
3-3-3 محلول سازی DNA لیوفیلیزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33
3-4 کلونینگ پلاسمید- AMP+ pBSK حاوی DNA پروتئین ALCAM ………………………………………………………………………. 33
3-4-1 اماده سازی باکتری شایسته…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33
3-4-1-1 مواد و محلول ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33
3-4-1-2 روش کار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34
3-4-2 ترانسفورماسیون پلاسمید به سلول های مستعد TOP10 E.coli…………………………………………………………………………………………………………….. 35
3-4-2-1 روش کار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35
3-4-3 ارزیابی کلونی ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36
3-4-4 استخراج پلاسمید – AMP+ pBSK حاوی DNAپروتئین ALCAM…………………………………………………………… 36
3-4-5 تایید آنزیمی پلاسمید استخراج شده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38
3-4-5-1 هضم آنزیمی دوگانه یا Double digestion…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
3-4-5-2 الکتروفورز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39
3-5 ساب کلونینگ ژن پروتئین ALCAM…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39
3-5-1 تخلیص DNA ناحیه CD166از ژل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
3-5-2 لایگیشن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43
3-5-3 ترانسفورماسیون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43
3-5-3-1 اماده سازی سلول های شایسته……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44
3-5-3-2 ترانسفورماسیون سلول های شایسته E.coli BL21(DE3) با محصول لایگیشن…………………………………………. 45
3-5-4 ارزیابی کلونی ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45
3-5-5 استخراج پلاسمید بیانی pet-28aحاوی ژنپروتئین ALCAM……………………………………………………………. 46
3-5-6 تایید انزیمی پلاسمید استخراج شده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48
3-6 بیان پروتئین پروتئین ALCAM……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48
3-6-1 القاء بیان پروتئین به کمک IPTG…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
3-6-2 بررسی بیان به کمک تکنیک SDS-page………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49
3-6-2-1 محتويات كيت. SDS-page ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50
3-6-2-2روش انجام SDS_page………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51
فصل چهارم: نتایج
4-1نتایج حاصل از انالیز بیوانفورماتیکی پروتئین پروتئین ALCAM……………………………………………………………………………………… 55
4-1-1 نتایج حاصل از بهینه سازی توالی یا Optimization…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
4-2 سنتز شیمیایی DNA پروتئین ALCAM………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60
4-3 کلونینگ پلاسمید- AMP+pBSKحاوی DNA پروتئینALCAM…………………………………………………………………………… 62
4-4 ساب کلونینگ ژن پروتئین ALCAM……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
4-5 بیان پروتئین پروتئین ALCAMو تائید ان به کمک تکنیک SDS-page…………………………………………….. 66
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 80
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل1-1. ساختار پروتئینALCAM………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
شکل3- 1انکوباتور ساخت شرکت پارس طب نوین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
شکل 3-2.شیکر انکوباتور…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
شکل 3-3. تانک الکتروفوز افقی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
شکل 3-4…. تانک الکتروفورز و دستگاه مولد ولتاژ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
شکل3-5. سانتریفیوژ اپندورف المان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
شکل 3-6… بن ماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
شکل 3-7… انکوباتور………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
شکل 3-8 دستگاه تصویرساز ژل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
شکل 3-9 کیت استخراج پلاسمید فرمنتاز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36
شکل3-10 کیت استخراج DNAاز ژل فرمنتاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41
شکل 4-1 شاخص سازگاری کدون. سمت راست: قبل از بهینه سازی، سمت چپ: بعد از بهینه سازی…….. 57
شکل4-2 … میزان فراوانی کدون های بهینه. سمت چپ: قبل از بهینه سازی، سمت راست: بعد از بهینه سازی ………………………………………………………………………………………………………………………… 57
شکل 4-3 . . شاخص محتوای G-C. سمت راست: قبل از بهینه سازی، سمت چپ: بعد از بهینه سازی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57
شکل 4-4. ترادف احیه ژنی مورد نظر پس از بهینه سازی کدون های مربوطه جهت بیان در میزبان E.coli.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
شکل 4-5. مقایسه نوکلئوتید بصورت نظیر به نظیر در توالی های اولیه و بهینه سازی……………………………………………………………………. 60
شکل 4-6. تائید اندازه ژن سنتز شده به کمک هضم انزیمی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….62
شکل 4-7. نقشه ی ژنی پلاسمید حاوی DNA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
شکل4-8تایید حضور پلاسمید حاوی پروتئینALCAM. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
شکل 4-9. هضم دوگانه انزیمی پلاسمید تکثیر یافته pBSK………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64
شکل 4-10. نقشه ژنی پلاسمید pet-28a………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
شکل 4-11باکتری های BL21(DE3)ترانسفورم شده با pet-28a حاوی ژن………………………………………………………………….. 66
شکل 4-12. تائید حضور پلاسمید pet-28aحاوی ژن در باکتری ترانسفورم شده BL21(DE3)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66
شکل 4-13نتیجه حاصل از هضم انزیمی دو گانه پلاسمید pet-28aحاوی ژن ناحیه………………………………………………………………………… 67
شکل4-14 بررسی بیان پروتیئن ناحیه.ؤ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
چکیده
مقدمه :
سرطان کولورکتال به عنوان چهارمین سرطان شایع در دنیا با برآورد 2/1میلیون مورد جدید در سال می باشد. این سرطان با توجه به متاستاز به نواحی مختلف بدن به خصوص کبد و ریه در مراحل پیشرفت بیماری یکی از کشنده ترین نوع از سرطان های بدخیم می باشد.هم چنین این سرطان رتبه سومین نوع از سرطان های شایع در زنان و پنجمین نوع در میان مردان در ایران درارا می باشد.
CD166 یکی از پروتئین های سطحی سلولهای سرطانی در سرطان کولورکتال است که با سرطانی شدن سلول ها میزان بیان سطحی آن بیشتر می شود. از این جهت می توان از آن به عنوان مارکر مناسب جهت درمان سرطان استفاده کرد. در این مطالعه ما برآن شدیم که تا با استفاده از کلون کردن و بیان پروتئین سطحی CD166 زمینه برای استفاده از آن جهت تولید واکسن و یا کیت تشخیص سرطان کولورکتال فراهم شود.
روش کار :
در این مطالعه ابتدا توالی ژن موردنظر به کمک بانک های اطلاعات ژنی انتخاب شد. سپس توالی موردنظر را آنالیز بیوانفورماتیکی قرار گرفت. ژن آنالیز شدن به روش شیمیایی سنتز شد و سپس با استفاده از فرآیند کلوینگ ، قطعه ژنی سنتز شده را به کمک پلاسمید بیانی pet-28a درون سیستم پروکاریوتی انتقال و تکثیریافت.
در انتها نیز بیان ژن موردنظر را در باکتریهای نوترکیب با القاگر مناسب القا کرده و وجود پروتئین موردنظر به کمک تکنیک sDs-page مورد بررسی قرار گرفت.
بحث و نتیجه گیری :
ژن موردنظر توانایی کلون شدن در میزبان پروکاریوتی را دارا بوده و باکتری قادر است به کمک القاگر مناسب به میزان فراوانی پروتئین موردنظر را تولید کند.
از این جهت می توان از این پروتئین نوترکیب برای تهیه کیت تشخیص سرطان کولورکتال به واسطه ی تکنیک الایزا استفاده برد. همچنین می توان با تزریق این پروتئین نوترکیب به عنوان واکسن ، سیستم ایمنی فرد را جهت پیشگیری از ابتلا به سرطان کولورکتال تقویت نمود.
واژه های کلیدی : سرطان کولورکتال ، CD166 ، کلونینگ
فصل اول : مقدمه
1-1 تعریف سرطان :
سرطان در سلول ها که واحد سازنده بافت ها هستند شروع می شود. به طور طبیعی سلول ها رشد می کنند و در صورت نیاز بدن ما به سلول های جدید تقسیم می شوند و وقتی پیر می شوند و سلول های جدید جای آن ها را می گیرند . گاهی این مراحل اشتباه پیش می رود ، سلول های جدید در حالی که تشکیل می شوند که بدن به آنها نیاز ندارد و سلول های پیر نمی میرند این سلول ها زیادی یک توده ی بافتی تشکیل می دهند که به آن توده یا تومور می گویند.
تومورها می توانند خوش خیم یا بدخیم باشند. تومورهای خوش خیم سرطان نیستند.
تومورهای خوش خیم :
– تومورهای خوش خیم به ندرت تهدید کننده زندگی هستند.
– اکثر تومورهای خوش خیم را می توان برداشت و معمولا برگشت نمی کنند.
– تومورهای خوش خیم به بافت های اطراف تهاجم پیدا نمی کنند.
تومورهای بدخیم :
– تومورهای بدخیم سرطان نیستند.
– تومورهای بدخیم تهدید کننده زندگی هستند.
– تومورهای بدخیم را اغلب می توان برداشت ولی بعضی مواقع دوباره برگشت می کنند.
– تومورهای بدخیم می توانند به بافت ها و ارگانهای اطراف تهاجم پیدا کرده و آسیب برسانند.
1-2 قدمت این بیماری (سرطان) :
سرطان یکی از بیماری های بسیار قدیمی است که در انسان و حیوان رخ می دهد و قدمت این بیماری حتی به دوره های ما قبل تاریخ نیز می رسد (موری و لوپز ، 1997)1. به طور کلی حدود دو سوم سرطان ها در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد ، یعنی در جایی که فقط 5 درصد ابزار کنترل سرطان را در اختیار دارند (سونگ و لاو ، 2005)2
1-3 کولورکتال3 (روده ی بزرگ) :
کولون4 و رکتوم5 : کولون و رکتوم قسمتی از دستگاه گوارش هستند. کولون و رکتوم (روده ی بزرگ) از یک لوله ی عضلانی بلند تشکیل شده اند. 150-120 سانتی متر ابتدای روده ی بزرگ ، کولون و 15 سانتی متر انتهایی روده بزرگ رکتوم نام دارد. غذای هضم شده از روده ی کوچک به کولون وارد می شود ، کولون آب و مواد غذایی را باز جذب می کند و مواد باقی مانده از طریق رکتوم و مقعد از بدن خارج می شود .
شکل1-1 اناتومی کولون و رکتوم(www.ncii.ir)
1-4 سرطان کولورکتال :
سرطان کولورکتال 6: به سرطان ناحیه ی کولون سرطان کولون و به سرطان راست روده (قسمت انتهایی روده بزرگ که به مقعد ختم می شود) سرطان رکحال گفته می شود. به سرطان هر یک از این اعضاء ، سرطان کولورکتال نیز گفته می شود. سرطان کولورکتال در کشور آمریکا چهارمین سرطان شایع بعد از سرطان پوست ، پروستات و ریه در مردان بوده و چهارمین سرطان شایع ، بعد از سرطان پوست ، پستان و ریه در زنان می باشد.
در ایران نیز سرطان کولورکتال به عنوان چهارمین سرطان شایع در هر دو جنس به شمار می رود.
سرطان کولورکتال چهارمین سرطان شایع در دنیا با برآورد 783000 مورد جدید در سال می باشد. (بویل و لانگمن ، 2000)7. این بیماری سومین عامل مرگ از سرطان ها در جهان محسوب می شود (پارکین ، 2000)8 در سراسر دنیا این سرطان 4/9 از کل سرطان ها در مردان و 1/10 درصد را در زنان تشکیل می دهد (بویل و لانگمن ، 2000).
انجمن سرطان ایالات متحده برآورد کرده است که در سال 2005 حدود 145390 نفر مبتلا به سرطان کولورکتال تشخیص داده شده که از این تعداد 56290 نفر در اثر این بیماری جان خود را از دست داده اند (انجمن سرطان ایالات متحده). همچنین عنوان می شود که بیش از یک دهه است که میزان بروز و مرگ ناشی از این سرطان اندکی کاهش یافته و یا در جایگاه خود باقی مانده است.
توزیع این سرطان در سراسر دنیا یکسان نیست ، به طوری که در کشورهای غربی (امریکای شمالی ، ساکنین اروپای شمالی ، جنوبی و غربی ، استرالیا و نیوزیلند) 6/12 درصد از موارد بروز بیماری در این کشورها در مردان و 1/14 درصد آن در زنان روی می دهد. در حالی که در مناطق دیگر 7/7 درصد و 9/7 درصد از موارد بروز به ترتیب در مردان و زنان اتفاق می افتد (بویل و لانگمن ، 2000).
1-4-1 تعیین مرحله بیماری :
تشخیص مرحله ی بیماری یکی از مهمترین مواردی است که در چگونگی درمان و وضعیت بالینی تاثیر دارد. تعیین مرحله ی بیماری ، کوششی دقیق است جهت اطلاع از توسعه سرطان و این که سرطان به چه قسمت هایی از بدن بیمار منتشر شده است ، می باشد. هم چنین به پزشک کمک می کند تا برنامه ی درمانی را طراحی نماید ، برای تعیین مرحله بیماری آزمایشات و اقدامات زیر انجام می شود :
آزمایشات خون : پزشک میزان CEA9 (آنتی ژن کارسینومای امبریوینک) و سایر مواد موجود در خون را کنترل می کند. در اغلب مبتلایان به سرطان کولورکتال ، میزان CEA بالا می باشد.
کولونوسکپی : در صورتی که جهت تشخیص بیماری ، کولونوسکپی انجام نگرفته باشد ، پزشک با کولونوسکپی داخل کولون و رکتوم را از نظر وجود نواحی غیرطبیعی بررسی می کند.
سونوگرافی داخل مقعدی : پروب سونوگرافی داخل رکتوم قرار داده می شود. پروب ، امواج صوتی را که افراد قادر به شنیدن آن ها نیستند به داخل رکتوم و بافت های اطراف می فرستد. کامپیوتر با استفاده از انعکاس صوت (اکو) تصویر ایجاد می کند. تصویر ایجاد شده ، نشان می دهد که تا چه عمقی تومور و رکتوم رشد کرده است و همچنین انتشار سرطان به گره های لنفاوی یا سایر بافت های مجاور را نشان می دهد.
عکس برداری توسط اشعه ایکس از قفسه سینه : عکس برداری از قفسه ی سینه ، نشان دهنده ی انتشار سرطان به ریه است.
س تی اسکن : دستگاه عکس برداری توسط اشعه ایکس که به کامپیوتر متصل می باشد ، یک سری تصاویر با جزئیات بیشتر را از نواحی داخل بدن در دسترس قرار می دهد. ممکن است ماده موجب تزریق گردد. این روش انتشار تومور به کبد ، ریه ها و یا سایر نواحی بدن را نشان می دهد.
هم چنین پزشک ممکن است برای تعیین انتشار سرطان ، از آزمایشات دیگری مانند 10MRI استفاده کند.
مراحل سرطان کولورکتال به شرح زیر می باشد :
1. مرحله ی 0 : سرطان محدود به داخلی ترین لایه کولون یا رکتوم می باشد.
2. مرحله ی I : سرطان درون دیواره داخلی رکتوم و کولون رشد کرده است ولی هنوز به دیواره خارجی کولون نرسیده و یا به بیرون از کولون گسترش نیافته است.
3. مرحله ی II : تومور به قسمت های عمقی و یا سرتاسر عمق دیواره کولون و رکتوم انتشار یافته و ممکن است بافت های مجاور را نیز درگیر کند اما سلول های سرطانی هنوز به گره های لنفاوی انتشار نیافته اند.
4. مرحله ی III : سرطان به گره های لنفاوی مجاور انتشار پیدا کرده اما به سایر قسمت های بدن منتشر نشده است.
5. مرحله ی IV : سرطان در سایر قسمت های بدن همانند کبد و ریه ها منتشر شده است.
6. سرطان عود کرده : سرطانی است که درمان شده است ولی پس از یک دوره زمانی ، مجددا عود نموده است. این بیماری ممکن است در کولون ، رکتوم و سایر قسمت های بدن عود کند.
1-4-2- عوامل خطرزا در ابتلا به سرطان کولورکتال :
علت دقیق بروز سرطان کولورکتال شناخته شده نیست. پزشکان به ندرت می توانند علت ابتلا و یا عدم ابتلای افراد به سرطان کولورکتال را بیان کنند. به هر حال آنچه مشخص است این است که این بیماری مسر نبوده و هیچ فردی این بیماری را از فرد دیگر نمی گیرد. تحقیقات نشان داده اند که افراد با عوامل خطر معین ، نسبت به سایر افراد در معرض خطر بالای ابتلا به سرطان کولورکتال قرار دارند. وجود عامل خطر یا ریسک فاکتور ، شانس ابتلا و پیشرفت بیماری را در یک فرد افزایش می دهد.
عوامل خطر سرطان کولورکتال شامل موارد زیر است :
1. سن بالای 50 سال : احتمال بروز سرطان کولورکتال در افراد مسن بیشتر است. بیش از 90% مبتلایان ، بالای 50 سال سن دارند و متوسط سن مبتلایان در زمان تشخیص ، بالای 72 سال می باشد.
2. پولیپ های کولورکتال : پولیپ ها در دیواره ی داخلی روده ی بزرگ رشد می کنند. در مردان بالای 50 سال شایع می باشد. غالب پولیپ ها خوش خیم (غیرسرطانی) می باشند ولی برخی از پولیپ ها (آدنوما) سرطانی می شوند. شناسایی و خارج کردن پولیپ ها ، خطر بروز سرطان کولورکتال را کاهش می دهد.
شکل1-2 پولیپ در سرطان کولورکتال(www.rokhshsad.com
3. سابقه ی خانوادگی ابتلا به سرطان کولورکتال : سابقه ی ابتلا به سرطان در فامیل نزدیک (والدین ، برادران و خواهران و یا فرزندان) به ویژه در سنین پایین ، احتمال بروز سرطان را افزایش می دهد. در صورت افزایش تعداد بستگان مبتلا به بیماری ، خطر بروز بیماری در فرد افزایش می یابد.
4. اختلالات ژنتیکی : تغییرات در ژن های خاصی ، خطر بروز سرطان کولورکتال را افزایش می دهد. مثلا پولیپ های آدنوماتوز فامیلی که ارثی بوده و نادر می باشد و در اثر تغییر در ژن مشخصی به نام APC11 ، صدها پولیپ در رکتوم و کولون ایجاد می شوند که در صورت عدم درمان در 40 سالگی ، سرانجام به سرطان کولورکتال منجر می شوند. این نوع سرطان 1% از کل موارد سرطان کولورکتال را تشکیل می دهد. اعضای خانواده این افراد ، بایستی آزمایشات ژنتیک خاصی را جهت کنترل تغییرات ژنتیکی انجام دهند.
5. داشتن سابقه ی ابتلا به سرطان : سرطان کولورکتالی ممکن است مجددا در فرد دارای سابقه ی ابتلای قبلی به این بیماری ، بروز نماید. همچنین زنان دارای سابقه ی ابتلا به سرطان پستان ، تخمدان و رحم در معرض خطر بالای ابتلا به سرطان کولورکتال قرار دارند.
6. بیماری های التهابی روده یا بیماری کرون : خطر بروز سرطان کولون ، در فردی که سابقه بیماری های التهابی زخم شونده روده و بیماری کرون را برای چندین سال دارند ، بیشتر می باشد.
7. رژیم غذایی : مطالعات نشان داده است که رژیم های پرچرب (بخصوص چربی های حیوانی) ، کم فیبر ، کم کلسیم و کم فولات خطر ابتلا را افزایش می دهند. همچنین خطر ابتلا به سرطان کولورکتال در افرادی که از میوه جات و سبزی جات کمتر استفاده می کنند ، بیشتر است.
8. مصرف سیگار : خطر بروز پولیپ و سرطان کولورکتال در افراد سیگاری بیشتر است.
1-4-3- تغییرات مولکولی در سرطان کولورکتال :
در ایجاد سرطان ، عوامل مولکولی و ژنتیکی نیز می توانند دخیل باشند که در مورد سرطان کولورکتال تغییرات ژن های خاصی خطر سرطان کولورکتال را افزایش می دهد.
1. HNPCC12 سرطان کولون غیرپولیپی ارثی :
شایع ترین نوع ارثی سرطان کولورکتال است. حدود 2 درصد همه انواع سرطان کولورکتال را تشکیل می دهد ، که با تغییر در ژن HNPCC ایجاد می شود. بیشتر افرادی که تغییر در ژن HNPCC دارند مبتلا به سرطان کولورکتال می شوند و متوسط سن تشخیص 44 سال است.
2. FAP 13پولیپوز آدنوماتوز فامیلی :
یک بیماری نادر ارثی است که در آن صدها پولیپ در کولون و رکتوم تشکیل می شود. و با تغییر در ژن APC2 ایجاد می شوند. FAP تقریبا کمتر از 1% از موارد سرطان کولورکتال را تشکیل می دهد. اعضاء خانواده افرادی که HNPCC یا FAP دارند می توانند برای تغییرات ژنتیکی خاص توسط پزشک متخصص بررسی شوند.
1-4-4- علائم و نشانه ها :
علائم و نشانه های شایع برای سرطان کولورکتال عبارتند از :
1. اسهال ، یبوست
2. احساس عدم تخلیه کامل روده
3. مشاهده خون (قرمز روشن یا خیلی تیره) در مدفوع
4. باریک شدن بیش از حد معمول مدفوع
5. کاهش وزن بدن ، بدون علت مشخص
6. احساس خستگی مداوم
7. تهوع و استفراغ
8. ناراحتی های عمومی شکم (احساس پری شکم ، درد ، پیچش شکم و شکم نفاخ)
در اغلب موارد ، این علائم ناشی از سرطان نمی باشند. سایر بیماری ها نیز این نشانه ها را ایجاد می کنند. بایستی در صورت وجود این علائم ، جهت تشخیص و درمان هر چه سریعتر به پزشک مراجعه نمود.
1-4-5- غربالگری : غربالگری سرطانی قبل از بروز علائم و نشانه های بیماری ، به پزشک در شناسایی پولیپ ها یا سرطان اولیه کمک می کند. شناسایی و خارج نمودن پولیپ ها ، از بروز سرطان کولورکتال پیشگیری می کند. هم چنین در صورت شناسایی بیماری در مراحل اولیه ، درمان خیلی موثرتر می باشد.
برای شناسایی سرطان و پولیپ در مراحل اولیه بایستی :
1. افراد 50 سال و به بالا ، غربالگری شوند.
2. افرادی که احتمال بروز بیماری در آن ها بیشتر است ، با پزشک خود در مورد انجام آزمایشات غربالگری قبل از 50 سالگی ، نوع آزمایشات و فواید و مضرات هر کدام از آزمایشات صحبت نمایند.
از آزمایشات غربالگری زیر برای تشخیص سرطان ، پولیپ ها و سایر موارد غیرطبیعی کولون و رکتوم استفاده می شود :
1. وجود خون مخفی در مدفوع : اغلب اوقات سرطان ها یا پولیپ ها دچار خون ریزی می شوند و این آزمایش قادر به شناسایی کمترین مقادیر خون در مدفوع می باشد.
2. سیگموئیدوسکپی : پزشک با سیگموئیدوسکپ (لوله ای که در انتهای آن منبع نوری قرار دارد) داخل رکتوم و قسمت تحتانی کولون را بررسی می کند و در صورت وجود پولیپ ، آن ها را خارج می کند. به خارج کردن پولیپ ، پولیپکتومی گفته می شود.
3. کولونوسکپی : پزشک با استفاده از کولونوسکپ (لوله ای که در انتهای آن منبع نوری قرار دارد) داخل کولون و رکتوم را بررسی نموده و در صورت وجود پولیپ ، آن ها را خارج می کند.
4. تنقیه با محلول باریم : پس از تنقیه بیمار با محلول باریم ، هوا داخل رکتوم پمپ شده و توسط اشعه ی ایکس از کولون و رکتوم ، عکس برداری های متعدد انجام می شود. توسط باریم و هوا ، پولیپ ها در عکس برداری مشخص می شوند.
5. معاینه انگشتی رکتوم : معاینه ی رکتوم یکی از روش های معمول معاینه بدنی است. پزشک پس از پوشیدن دستکش و مالیدن ژل ، با داخل کردن انگشت داخل رکتوم نواحی غیرطبیعی موجود در قسمت های تحتانی رکتوم را بررسی می کند.
1-4-6- روش های درمانی برای سرطان کولورکتال :
اساسا انتخاب نوع درمان به محل تومور در رکتوم و کولون و مرحله ی بیماری بستگی دارد. برای درمان سرطان کولورکتال از جراحی ، رادیوتراپی (پرتو درمانی) ، شیمی درمانی و یا ترکیبی از این درمان ها استفاده می شود.
درمان سرطان به صورت درمان موضعی یا درمان سیستمیک است.
– درمان موضعی : جراحی و پرتو درمانی جزء درمان های موضعی هستند. در جراحی ، تومور خارج شده و پرتو درمانی ، سلول های سرطان را نابود می کند. در صورت انتشار سرطان کولورکتال به سایر قسمت های بدن ، از درمان موضعی برای کنترل بیماری در آن مناطق خاص ، استفاده می شود.
– درمان سیستمیک : شیمی درمانی و درمان بیولوژیکی از روش های درمانی سیستمیک هستند و برای کنترل سرطان ، دارو وارد جریان خون می شود.
بروز عوارض جانبی به علت تاثیر درمان روی سلول ها و بافت های سالم ، شایع است. عوارض جانبی به نوع ، وسعت و درمان بستگی داشته و در تمام افراد یکسان نمی باشد.
1-4-6-1- جراحی : رایج ترین روش درمانی برای درمان سرطان کولورکتال ، جراحی است.
در این روش جراحی برای خارج نمودن تومور و قسمتی از نواحی سالم کولون و رکتوم ، روی شکم برش بزرگی ایجاد می کند. ممکن است گره های لنفاوی مجاور نیز خارج شود. جراح پس از خارج کردن قسمتی از کولون و رکتوم ، قسمت های سالم را دوباره به هم متصل می کند. در برخی موارد ، اتصال مجدد امکان پذیر نیست. در چنین مواردی ، راه جدیدی برای خروج مواد دفعی از بدن ایجاد می گردد. در دیواره شکم شکافی ایجاد گردیده (استوما) و انتهای فوقانی روده به استوما ، وصل می گردد. به ایجاد استوما ، کولوستومی گفته می شود. یک کیسه برای جمع آوری مواد دفعی به استوما وصل می شود و با استفاده از چسب خاصی ، کیسه در محل ثابت می گردد.
در بیشتر افراد ، استوما موقتی بود و تنها تا زمان ترمیم رکتوم و کولون پس از جراحی ، لازم است. پس از ترمیم ، جراح مجددا قسمت های روده را به هم وصل می کند و استوما را می بندد. در این روش ممکن است تحریک پوستی در اطراف استوما ایجاد شود ، ممکن است در چند روز اول بعد از جراحی ، فرد احساس ناراحتی کند. برای کنترل درد ، دارو کمک کننده است.
در روش جراحی ، احساس ضعف و خستگی شایع است. در برخی موارد جراحی موجب یبوست و اسهال می شود.
1-4-6-2- شیمی درمانی : شیمی درمانی استفاده از داروهای ضدسرطان برای از بین بردن سلول های سرطانی است. داروهای شیمی درمانی وارد گردش خون شده و بر سلول های سرطانی تمام بدن اثر می کنند.
داروهای ضدسرطانی ، معمولا از طریق وریدی تجویز می شوند ولی در برخی موارد ، خوراکی نیز داده می شوند. عوارض جانبی به نوع و مقدار دارو بستگی دارد. این داروها به سلول های سالمی که قدرت تقسیم بالایی دارند ، آسیب می رسانند.
سلول های خونی : این سلول ها با عفونت مقابله نموده و به لخته شدن خون کمک می کند ، همچنین اکسیژن را به تمام بافت های بدن حمل می کنند. ممکن است به علت تاثیر دارو روی سلول های خونی ، عفونت و خون ریزی های خود به خودی و کبودی ، احساس ضعف و خستگی ایجاد شود.
سلول های ریشه مو : شیمی درمانی موجب ریزش مو می شود. باید دانست که موها مجددا رشد می کنند ولی ممکن است از نظر بافت و رنگ متفاوت باشند.
سلول های دستگاه گوارش : شیمی درمانی موجب کاهش اشتها ، تهوع و استفراغ ، اسهال و زخم های دهان و لب ها می شود. شیمی درمانی ممکن است موجب قرمزی پاها ، دردناک شدن و کنده شدن پوست کف دست و قسمت های تحتانی پا شود.
1-4-6-3- درمان بیولوژیکی : برخی از مبتلایان به سرطان کولورکتال انتشار یافته ، نوعی درمان بیولوژیکی به نام آنتی بادی مونوکلونال دریافت می کنند آنتی بادی های مونوکلونال به سلول های سرطانی کولورکتال می پیوندند و رشد و انتشار آنها را مهار می کنند. ممکن است فرد همزمان شیمی درمانی را نیز دریافت کند. آنتی بادی های مونوکلونال از طریق وریدی تجویز می شوند. درمان بیولوژیکی نیز مانند شیمی درمانی باعث عوارض جانبی می شود. عوارض جانبی در درمان بیولوژیک ، عمدتا به نوع آنتی بادی مونوکلونال مورد استفاده بستگی دارد. عوارض جانبی عبارتند از : کهیر ، تب ، درد شکم ، استفراغ ، اسهال ، نوسانات فشار خون ، خون ریزی و اختلالات تنفسی.
عوارض جانبی معمولا بعد از درمان اول خفیف تر می شود.
1-4-6-2- پرتو درمانی (درمان با اشعه) : در این روش از اشعه های پرانرژی جهت از بین بردن سلول های سرطانی استفاده می شود. پرتو درمانی تنها در ناحیه تحت درمان ، بر سلول های سرطانی تاثیر می گذارد.
پزشکان از انواع پرتو درمانی برای درمان سرطان استفاده می کنند. اغلب افراد دو نوع رادیو تراپی دریافت می کنند :
پرتو درمانی خارجی : در آن اشعه از یک دستگاه خارج می شود ، شایعترین نوع دستگاه که برای پرتو درمانی استفاده می شود تسهیل کننده ی خطی است. طول درمان معمولا 5 روز در هفته برای چند هفته است.
پرتو درمانی داخلی : اشعه از یک ماده رادیواکتیو که در لوله های باریک قرار داده شده و مستقیما در نزدیک تومور گذاشته می شود خارج می شود ، بیمار در بیمارستان می ماند و ماده رادیواکتیو کاشته شده برای روزها در محل باقی می ماند ، معمولا قبل از خروج بیمار ماده خارج می شود.
پرتو درمانی حین جراحی : در برخی موارد ، پرتو درمانی خارجی در طول جراحی داده می شود. عوارض جانبی پرتو درمانی به مقدار اشعه و محل درمان بستگی دارد. پرتو درمانی به شکم و لگن ممکن است موجب بروز تهوع ، استفراغ ، اسهال ، مدفوع خونی ، دل پیچه ، اختلالات ادراری مانند عدم توانایی در توقف جریان ادرار از مثانه شود. پوست محل درمان ممکن است قرمز ، خشک و حساس شود. ممکن است به خصوص در هفته های آخر درمان ، فرد احساس خستگی کند. در طی پرتو درمانی استراحت خیلی مهم است ، اما پزشکان معمولا به بیماران توصیه می کنند که سعی کنند فعال باقی بمانند. عوارض جانبی بعد از خاتمه درمان از بین می رود.
1-2 پروتئین CD166 :
CD166 که مولکول چسبندگی سلول لوکوسیت فعال شده (ALCAM14) نیز نامیده می شود شاخص سلول های بنیادی سرطان کولورکتال می باشد. این شاخص توسط تومورهای تهاجمی ظاهر می شود. گرچه وجود CD166 در سطح سلول تومور با کوتاه شدن میزان بقاء ارتباط دارد ، اما اطلاعات اندکی درباره نقش و ظاهر شدن آن در مخاط طبیعی روده موجود است. این پروتئین در سطح خارجی سلول های سرطانی در سرطان کولورکتال وجود دارد و با سرطانی شدن سلول ها میزان بیان آن خیلی زیاد می شود و CD166 دارای دو نوع دومین خارج سلولی است که دمین C و دمین V نامیده می شوند و تعداد دمین های C و V آن ها به ترتیب 3 و 2 عدد است.میزان این پروتئین با بدخیم شدن تومور افزایش می یابد. )اولریچ والده و همکاران،2010؛ بوون و هکاران ،1995 ؛ بوون وهمکاران1996)
این پروتئین دارای 563 آمینواسید می باشد. همچنین این پروتئین به عنوان یک آنتی ژن مطرح می باشد که موجب القای تولید آنتی بادی در موش ایمونیزه شده با سلول های سرطانی روده بزرگ انسانی می شود. پروتئین CD166 به عنوان یکی از مارکرهای مولکولی جهت هدف های درمانی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مطرح می باشد. (بوون و همکاران،1999)
ارتباط پروتئین CD166 با تحریک رشد توموری و متاستاز موجب شد این پروتئین به عنوان یک مارکر جهت روش های درمانی در مقابله با سرطان کولورکتال پیشنهاد شود.
شکل1-1 پروتئین CD166 و دمین های آن )اولریچ والده و همکاران،2010)
ALCAM قادر است که واکنش متقابل هموفیلیک را همانند هتروفیلیک به کار اندازد. ژن انسانی برای ALCAM روی کروموزم 3 قرار گرفته است(3q33، 1q132) و از 16 exon تشکیل شده است که دارای اندازه ای بیش از kb 200 است. ALCAM یک نوع مولکول غشایی تیپ 1 است و دارای 500 اسید آمینه در ناحیه خارج سلول و 22 اسید آمینه در ناحیه گذرنده از غشا ، 34 اسید آمینه در ناحیه سیتوپلاسمیک و وزن مولکولی KDa 105 است. روش های مختلف ژنومیکس و پروتئومیکس مختلف اشاره کرده اند که ALCAM به عنوان هدف مرتبط با آنکولوژی است..جمع بندی های مشابه از ترکیب علامت گذاری، تفکیک پذیری بالا با استفاده از ژل دو بعدی الکتروفوز و آنالیز اسپکترومتریک توده پروتئین های بیان شده روی سطح سلولهای نرمال و سلولهای سرطلانی بدخیم انجام شده بودند و ALCAM را به عنوان پروتئین بیان شده مختلف و یک مارکر پروتئینی جدید برای بازدارندگی بیماری معرفی می کنند. ALCAM توسط گروههای مختلف به عنوان یک انتی ژن شناسایی شده است که توسط سلول های بنیادی سرطان روده معرفی شده است.
همانطور که بیان شد ALCAM به عنوان مارکرسلول های بنیادی سرطان کولورکتال معرفی شده است.سلول های بنیادی سرطان زیرمجموعه کوچکی از سلول های سرطانی اند که توانایی منحصر به فردی در خود تجدیدی دارند.(یوسوکه شینوزاوا و همکاران،2013)کارامدی و موفقیت درمان سرطان در مرحله ی اول با میزان بریدن توده تومور سنجیده می شود. اما سلول های بنیادی سرطان می توانند بخش خیلی کوچکی از بقایای تومور را تشکیل دهند و با فعالیت خود تومور جدیدی بسازند. روش های متداول شیمی درمانی سلول ها تمایز یافته یا درحال تمایز را که قسمت عمده ی توده تومور را شکل می دهند هدف قرار می دهند اما باید توجه داشت که این سلول ها تنها حجم تومور را می سازند و  قادر به تولید سلول های جدید نیستند و در پیشرفت بیماری و رشد تومور نقشی ندارند در حالی که جمعیت سلول های سرطانی که سرطان و رشد تومور را سبب می شوند، دست نخورده و دور از چشم باقی مانده و باعث عود کردن بیماری می شوند.برخی محققان بر این باورند که در مرکز هر توموری تعداد کمی سلول های بنیادی نابهنجار قرار گرفته اند که رشد بافت های بدخیم و ناهنجار را تداوم می بخشند.اگر این نظر درست باشد، می تواند توضیح دهد که چرا تومورها اغلب حتی پس از اینکه به وسیله داروهای ضد سرطان تقریباً تخریب شده اند دوباره بازسازی می شوند. این حالت همچنین یک راهکار متفاوت برای ایجاد داروهای ضد سرطان را نشان می دهد و دال بر آن است که این داروها می بایستی برای از بین بردن سلول های بنیادی سرطانی و نه برای توانایی شان در از بین بردن هر سلولی و کوچک کردن تومورها، انتخاب شوند.
طبق گزارشات صورت گرفته بيش از 90% مرگ و ميرهاي سرطاني به دليل متاستاز رخ مي دهند .تومورهاي اوليه مي توانند توسط جراحي يا درمان هاي مكمل شيميايي به خوبي درمان شوند، اما سرطان هايي كه به مرحله متاستاز رسيده اندبه درمان مقاوم اند. اين خصوصيت مقاومت، دليل فراواني مرگ رادرميان افراد داراي متاستاز نشان مي دهد. بنابراين درمان موثر سرطان وابستگي زيادي به شناخت كامل فرايند هاي ايجادكننده متا ستاز وفراهم كردن راهكارهايي براي مقابله با اين پديده دارد. متاستاز به مفهوم رشد، تكثير و تهاجم سلولهاي توموري در مكانهاي متفاوت بدن مي باشد)محمدرضا نوری دلویی و همکاران ،1391).هم چنین یکی از معظلات اسا سی که برای سرطان کولورکتال در نظر گرفته شده است متاستاز ان به خصوص به بافت های کبد و ریه می باشد.
شکل1-4 رنگ امیزی ایمنوهیستوشیمیایی Cd166 در ضایعات اولیه سرطان کولورکتال-A بیان قوی CD166-B بیان ضعیف CD166 (مایکل تاچزی و همکاران،2012)
1-3 مساله تحقیق
ALCAM یک عضو از خانواده ایمنو گلوبولین ها است .ALCAM قادر است که واکنش متقابل هموفیلیک را همانند هتروفیلیک به کار اندازد. ژن انسانی برای ALCAM روی کروموزم 3 قرار گرفته است(3q33، 1q132) و از 16 exon تشکیل شده است که دارای اندازه ای بیش از kb 200 است. ALCAM یک نوع مولکول غشایی تیپ 1 است و دارای 500 اسید آمینه در ناحیه خارج سلول و 22 اسید آمینه در ناحیه گذرنده از غشا ، 34 اسید آمینه در ناحیه سیتوپلاسمیک و یک ناحیه مولکولی KDa 105 است. روشهای مختلف ژنومیکس و پروتئومیکس مختلف اشاره کرده اند که ALCAM به عنوان هدف مرتبط با آنکولوژی است..جمع بندی های مشابه از ترکیب علامت گذاری، تفکیک پذیری بالا با استفاده از ژل دو بعدی الکتروفوز و آنالیز اسپکترومتریک توده پروتئین های بیان شده روی سطح سلولهای نرمال و سلولهای سرطلانی بدخیم انجام شده بودند و ALCAM را به عنوان پروتئین بیان شده مختلف و یک مارکر پروتئینی جدید برای بازدارندگی بیماری معرفی می کنند… ALCAM توسط گروههای مختلف به عنوان یک انتی ژن شناسایی شده است که توسط سلول های بنیادی سرطان روده معرفی شده است.
همانطور که بیان شد ALCAM به عنوان مارکرسلول های بنیادی سرطان کولورکتال معرفی شده است.سلول های بنیادی سرطان زیرمجموعه کوچکی از سلول های سرطانی اند که توانایی منحصر به فردی در خود تجدیدی دارند.(یوسوکه شینوزاوا و همکاران،2013)کارامدی و موفقیت درمان سرطان در مرحله ی اول با میزان بریدن توده تومور سنجیده می شود. اما سلول های بنیادی سرطان می توانند بخش خیلی کوچکی از بقایای تومور را تشکیل دهند و با فعالیت خود تومور جدیدی بسازند. روش های متداول شیمی درمانی سلول ها تمایز یافته یا درحال تمایز را که قسمت عمده ی توده تومور را شکل می دهند هدف قرار می دهند اما باید توجه داشت که این سلول ها تنها حجم تومور را می سازند و  قادر به تولید سلول های جدید نیستند و در پیشرفت بیماری و رشد تومور نقشی ندارند در حالی که جمعیت سلول های سرطانی که سرطان و رشد تومور را سبب می شوند، دست نخورده و دور از چشم باقی مانده و باعث عود کردن بیماری می شوند.برخی محققان بر این باورند که در مرکز هر توموری تعداد کمی سلول های بنیادی نابهنجار قرار گرفته اند که رشد بافت های بدخیم و ناهنجار را تداوم می بخشند.اگر این نظر درست باشد، می تواند توضیح دهد که چرا تومورها اغلب حتی پس از اینکه به وسیله داروهای ضد سرطان تقریباً تخریب شده اند دوباره بازسازی می شوند. این حالت همچنین یک راهکار متفاوت برای ایجاد داروهای ضد سرطان را نشان می دهد و دال بر آن است که این داروها می بایستی برای از بین بردن سلول های بنیادی سرطانی و نه برای توانایی شان در از بین بردن هر سلولی و کوچک کردن تومورها، انتخاب شوند.
طبق گزارشات صورت گرفته بيش از 90% مرگ و ميرهاي سرطاني به دليل متاستاز رخ مي دهند .تومورهاي اوليه مي توانند توسط جراحي يا درمان هاي مكمل شيميايي به خوبي درمان شوند، اما سرطان هايي كه به مرحله متاستاز رسيده اندبه درمان مقاوم اند. اين خصوصيت مقاومت، دليل فراواني مرگ رادرميان افراد داراي متاستاز نشان مي دهد. بنابراين درمان موثر سرطان وابستگي زيادي به شناخت كامل فرايند هاي ايجادكننده متا ستاز وفراهم كردن راهكارهايي براي مقابله با اين پديده دارد. متاستاز به مفهوم رشد، تكثير و تهاجم سلولهاي توموري در مكانهاي متفاوت بدن مي باشد)محمدرضا نوری دلویی و همکاران ،1391).هم چنین یکی از معظلات اسا سی که برای سرطان کولورکتال در نظر گرفته شده است متاستاز ان به خصوص به بافت های کبد و ریه می باشد.
در این مطالعه ما در نظر داریم با آنالیز بیوانفورماتیکی ، کلونینگ و بیان پروتئین سطحی CD166 ، پتانسیل موجود برای بهبود روش های تشخیص مثل تولید کیت های تشخیصی جهت تشخیص زودهنگام و پیش از بدخیم شدن سلول های سرطانی کولورکتال و همچنین گشایشی در تولید واکسن علیه سرطان کولورکتال را بررسی کنیم. در این مطالعه فرضیه های زیر مطرح شد.
– توالی مورد نظر را می توان از طریق نرم افزارهای بیوانفورماتیکی بهینه کرد.
– مولکول سنتز شده می تواند در میزبان مناسب کولون و بیان شود.
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1 166 CD در درمان سرطان
افزایش دلایل و شواهد مبنی بر اینکه انواع سرطان ها ناشی از جمعیت های کوچک سلول های بنیادی سرطان15 () بوده که در شیمی درمانی های متداول می توانند زنده بمانند و قادر به بازسازی تومور اصلی می باشند ، توسعه درمان های جدید را که CSC را هدف قرار داده تسریع می کند . سلول های CRC 16 نشان دهنده مارکرهای CSC شناخته شده ، ضمن بررسی با داروهای شیمیایی درمانی در محیط آزمایشگاه ، ماندگاری بیشتر یا قابلیت رشد بیشتر تومور در بافت زنده را نشان نمی دهند . ( مانوئل گیوسپه17 و همکاران ،2012 ، سالمون اوفوری وقیمت: تومان

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید